Blogg / Datajournalistik

Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan

Konsortiet

Samarbeten mellan medieorganisationer som producerar journalistik kan vara känsliga. Redaktioner konkurrerar om nyheter och företagsövergripande samarbeten kring journalistik är därför ovanliga. Konsortiet i det föreslagna projektet underlättar samarbeten mellan tidningar och medieföretag i och med att Södertörns högskola står som huvudman. Under förstudien till projektet har arbetsformer som möjliggör samarbete kring datajournalistik etablerats. Detta samarbete utgör också en plattform för att kunna engagera företag och experter inom områden som applikationsutveckling, offentlig myndighetsdata och grafiska visualiseringar samt statistisk analys av data. Genom att sammanföra alla gränsöverskridande kompetenser i samma forskningsprojekt skapas en unik möjlighet till nytänkande och innovation som annars inte skulle uppstå.

ny

 

 

 

 

Konsortiet består av forskare från Södertörns högskola från ämnena journalistik, medieteknik samt företagsekonomi, SVT Pejls redaktion för datajournalistik, representanter från Sveriges Radio, Norrköpings Tidningar, Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet samt SAS Institute.

helena_emma

 

 

 

 

 

 

Södertörns högskola (SH) agerar som facilitator och oberoende part avseende anordnandet av aktiviteter inom ramen för projektet, men är också i samproduktion med projektets parter en expertkompetens kring utformning av databanken för utbyte av journalistiskt framtagen öppen miljödata. Kontaktperson: Ester Appelgren (projektledare)

SVT Pejls redaktion är ledande inom datajournalistik i Sverige och den kompetens som finns på avdelningen baseras på mångårig erfarenhet av datajournalistik. Deras journalistiska medborgartjänster syftar till att göra svårgreppbar data och statistik lättillgänglig och relevant för svenska medborgare. SVT Pejl kommer under projektets gång att tillgängliggöra data för allmänheten inom ramen för sin egen verksamhet, som i den mån SVT medger det, också kan delas i den databank vilken utgör projektets testmiljö. Kontaktperson: Kristoffer Sjöholm (Projektledare SVT Pejl)

Sveriges Radio (SR) har ett unikt nätverk inom grävande journalistik och har också i samarbete med SVT Pejl utvecklat ett framgångsrikt datajournalistiskt projekt. De vill likt SVT Pejl också att tillgänglighet av data och genren datajournalistik ska utvecklas i Sverige. Kontaktperson: Victoria Gaunitz.

SAS Institute är världsledande på lösningar för beslutstöd och avancerad analys. SAS kan hjälpa till med datainsamling från en mängd olika källor. Det gäller alla typer av databaser, samt även data i ostrukturerad form. Det kan exempelvis gälla, RSS-flöden, websidor (exempelvis nyhetersidor), bloggar, Twitter, Facebook, Google mfl. Vidare kan sentimentsanalys och textmining utföras. Projektet ses för SAS Institute som chans att få inblick i och anpassa sitt erbjudande för medieföretag och myndigheter. De journalistiska behoven för komplexa dataanalyser är intressanta för SAS Institute och ett antal praktiska tester för att förstå den journalistiska analysproduktionsprocessen kommer att genomföras. Verktygen kommer att användas och utvärderas i samband med aggregering och förädlig av data vid utformningen av projektets databanklösning. Kontaktperson: Christopher Broxe.

I projektet finns utöver SVT och SR fyra ytterligare mediebolag. Gemensamt för dessa fyra bolag är att de är kommersiella aktörer som alla uttryckt ett behov av att lära sig arbeta mer praktiskt med datajournalistik. Deras primära drivkraft till att vara med i projektet är att inhämta kunskap kring metoder och verktyg som snabbt kan omsättas inom den egna organisationen, men också att för projektets parter delge sina tidigare erfarenheter och ta del av andras tidigare erfarenheter kring datajournalistik, i form av såväl korta som längre publicerade projekt. Alla parter i projektet vill laborativt arbeta med data i projektet, tillgängliggöra och sprida metoder och kunskap likväl som data.

Norrköpings Tidningars Media (NTM) är ett mediebolag där ett flertal regionala tidningar ingår. NTM utgör en nyhetsbyrå som bland annat vill fokusera på att bli bättre på datajournalistik för att serva de bolag som ingår i koncernen. Kontaktperson: Anna Lindberg.

Helsingborgs Dagblad är en regional morgontidning med en stark tradition inom grävande journalistik med en önskan att öka sin kompetens inom datajournalistikområdet. Kontaktperson: Sören Karlsson.

Svenska Dagbladet (SvD) som ingår i Schibstedkoncernen är en nationell morgontidning med stort fokus på digitala kanaler. På SvD har flera datajournalistiska projekt där basen är crowdsourcat material på senare tid framgångsrikt lanserats. Kontaktperson: Johan Silfversten Bergman.

MittMedia är koncern med ett antal regionala morgontidningar, alla med stark lokal förankring och med ett intresse av att arbeta med relevant och kostnadseffektiv granskande journalistik. Kontaktperson: Hans Lindeberg.

Aftonbladet, är ledande bland svenska dagstidningar på nätet och har lång erfarenhet av granskning tillsammans med publiken. Kontaktperson: Maria Trägårdh.

Genom detta projekt är därför förhoppningen för alla ingående parter att genren datajournalistik kan bli mer etablerad i landet. Därmed bidrar det till viktig journalistik och möjliggör transparens och insyn, i en tid då allt större datamängder påverkar mycket i våra liv.